خدایا

خدایا دستانم را به سوی تو میگشایم چون تو فقط یاری دهنده ای غیر تو ندارم راهنما کننده.

من گرفتار شدم، گرفتار دو دلی

نمیدانم کدام خوب است و کدام بد ،

گرفتار دورنگی های روزگار

خدای من غیر تو کسی را ندارم برای تنهایی ام

یاری ام ده ای انیس ای مونس

کمکم کن.

جز تو نیست مرا کسی

خدایا نمی دانم چه کنم کارم را تا کجا پیش ببرم.

 آخه چرا؟؟؟؟؟

چرا چشمانم را بسته ام

به روی تمام آمالهایم

آیا روزی خواهد رسد که من

آرزو هاییم را لمس کنم با دستانم

و چشمانم دیدار آنها باشد.

ای خدا ی من ، گفتی که هیچ گاه امیدواران را نا امید نمیکنی من فقط از تو می خواهم که دستانم را بگیری،

 و شادی روحم

را از تو میخواهم....

خود را کجا یابم

تا کجا، ای نا کجا

ای تمامی نداری تا بیهوده تمام نشده ام

روحم را حفظ کن.

(چون بیهودگی رفتن سودی برای من نیست).

چون کوتاهی من است

نذار کوتاه شوم و کوتاهی کنم.

ای سرا پرده وجود من مرا تنها نگذار.

الهی آمین

/ 6 نظر / 80 بازدید
عاشق کوهستان

سلام عزیز[گل] به به عجب نجوای لذیدی است ........... خوشا بحالتون[قلب] بابا ما هم گدای شماهائیم[چشمک]

گلمند

بسیار زیبا بود بسیار...[گل]

توحید

خدایا فاصله ات تا من خودت گفتی که کوتاهه از این جا که من ایستادم چقدر تا آسمون راهه . . . پیش به سمت آرزوها

آخرین نفس

چه زیباست که تو تنها نیاز من باشی , و چه عاشقانه است که تو تنها آرزویم باشی, و چه رؤیایی است این لحظه های ناب عاشقی...... و من همه زیبایی عاشقانه و رؤیایی را با فقط تو حس می کنم... خدا جونم همیشه پشتیبانم باش. همیشه كنارم باش.

محمد

سلام آپم و منتظر نظر شما